Doelgroep

De doelgroep betreft kinderen en jongeren (0-18 jaar) en hun families of wettelijke vertegenwoordigers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het netwerk zal erop letten rekening te houden met het verband dat er tussen de leeftijdsgroep 0-18 jaar en de jongeren in de overgangsperiode (16-23 jaar) bestaat. Het netwerk zal in het bijzonder aandacht hebben voor complexe kinder-psychiatrische situaties in verband met autisme, verslavingszorg, verstandelijke handicap, psychiatrische justitiële problemen, misbruik, enz. Het netwerk zal ook bijzondere aandacht besteden aan situaties waarbij sociale en psychische moeilijkheden met elkaar verweven zijn.

Het netwerk dekt het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en wil alle zorgpartners, instellingen en gespecialiseerde diensten verenigen die de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren beogen. Bovendien wil het netwerk partnerschappen afsluiten met diensten en instellingen waarvan de werking waarschijnlijk tot deze doelstelling kan bijdragen. Indien bijzondere situaties het vereisen, wil het netwerk met andere provinciale zorgnetwerken samenwerken.

 

De socio-economische determinanten en de levenscondities van onze doelgroep worden in rekening gebracht:

De specifieke socio-economische determinanten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de volgende [1]:

Demografische context:

  • De bevolking is jonger dan in de twee andere gewesten,
  • het geboortecijfer is het hoogste van het land en de bevolking groeit constant,
  • de multiculturaliteit is alomtegenwoordig,
  • het BHG vangt een groot aantal illegale immigranten op.

Economische context:

 • Meer dan een kwart van de Brusselse bevolking met een leefloon is minder dan 25 jaar oud,
 • Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent een belangrijke mate van ongelijkheid van rijkdom en een alarmerende toename van de armoede en hulpbehoevendheid van gezinnen, dus van jongeren,
 • De gemiddelde jeugdwerkloosheid is hoger dan in de twee andere landsgedeelten.

Vastgoedcontext:

 • De woonlasten zijn zeer problematisch en nemen toe, waardoor het aantal woningen dat is aangepast aan het inkomen van families onvoldoende is. De wachttijd voor een sociale woning bedraagt 10 jaar.

Schoolse en educatieve (familiale) Context :

 • de dekkingsgraad van opvangplaatsen van collectieve (crèches, kindertehuizen) of familiale aard (geconventioneerde onthaalouders) voor kinderen van 0 tot 3 jaar, laat slechts aan één kind op drie om van een dergelijke opvangplaats te genieten;
 • het percentage van niet-gediplomeerde jongeren is veel hoger dan het landelijk gemiddelde, met een aanzienlijk schoolverzuim.
 • 30% van de leerlingen die in Brussel in het verplichte onderwijs ingeschreven zijn, wonen in een kansarme wijk
 • er zijn veel te weinig plaatsen beschikbaar in het gewone onderwijs, voornamelijk voor het middelbaar en het gespecialiseerd onderwijs, in het bijzonder wat betreft type 1 en type 2.
 • het aantal familiale problemen, spanningen en intrafamiliaal geweld nemen toe,
 • er zijn meer éénoudergezinnen, met een hoger risico op armoede

Medische context:

 • de proportie jongeren die zich niet goed in zijn vel voelt, neemt toe;
 • hoe lager het opleidingsniveau, hoe meer personen zich niet in goede gezondheid voelen. Eén derde van de mensen ouder dan 15 jaar in deze situatie voelt zich niet in goede gezondheid
 • het aantal ouders met psychologische problemen en ouders in psychiatrische behandeling neemt toe [1] Bijkomende cijfergegevens zijn ondermeer beschikbaar in het Netwerkplan van 4 december 2015. Dit document wordt ter beschikking gesteld van alle partners op vraag aan de netwerkcoördinatie.

[1] Bijkomende cijfergegevens zijn ondermeer beschikbaar in het Netwerkplan van 4 december 2015. Dit document wordt ter beschikking gesteld van alle partners op vraag aan de netwerkcoördinatie.