Historiek

Het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren wordt onderschreven door alle Belgische ministers bevoegd voor gezondheid. De interkabinettenwerkgroep taskforce geestelijke gezondheid (IKW) brengt niet alleen alle ministers bevoegd voor gezondheid samen, maar ook deze uit andere sectoren die betrokken zijn bij kinderen en jongeren, zoals onderwijs, handicap, bijzondere jeugdzorg, enz. Voor ieder zorgprogramma ontwikkelt het netwerk een model dat aangepast is aan de situatie van het BGH, dit model wordt vervolgens geëvalueerd door deze IKW. Van zodra het model wordt goedgekeurd, kan het netwerk starten met de implementatie van het zorgprogramma of -aanbod.

Het nieuw geestelijk gezondheidsbeleid wordt dus stapsgewijs geïmplementeerd. In een eerste fase lag de nadruk op de creatie en de coördinatie van netwerken. Van zodra er op het terrein functionerende netwerken tot stand waren gekomen, in overeenstemming met de visie, uitgangspunten en het model beschreven in de gids, werden de verschillende zorgprogramma’s geïmplementeerd. Al deze programma’s zijn globaal en geïntegreerd en dus ingebed in het respectievelijke aanbod van alle partners, zorgaanbieders, instellingen en diensten die zich richten op kinderen, jongeren en hun context.

Een eerste versie van het Brussels netwerkplan werd op 30 juni 2015 ingediend en enkele dagen later voorgesteld aan de bevoegde autoriteiten. Dit plan voor de beschrijving van het netwerk van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd onder voorbehoud goedgekeurd. Tegen 18 september 2015 diende Bru-Stars een herwerkte versie van haar netwerkplan in te dienen, samen met een ondertekende intentieverklaring van alle partners van het netwerk om in de loop van 2016 een netwerkovereenkomst te sluiten, en deze opnieuw toe te lichten. Het netwerkplan van Bru-Stars werd op 25 september 2015 opnieuw voorgesteld aan de bevoegde politieke autoriteiten en werd op 1 oktober 2015 goedgekeurd.

Het programma crisiszorg van Bru-Stars werd op 4 december 2015 ingediend en werd op 14 december 2015 goedgekeurd door de bevoegde politieke autoriteiten. De implementering van het programma ging op 1 januari 2016 van start.

Het programma langdurige zorg van Bru-Stars werd op 7 maart 2016 ingediend en werd op 11 maart 2016 goedgekeurd door de bevoegde politieke autoriteiten. De implementering van het programma ging op 1 april 2016 van start.

Het programma Intersectorale Consult en Liaison van Bru-Stars werd op 29 mei 2016 ingediend en op 27 juni 2016 goedgekeurd door de bevoegde politieke autoriteiten. De implementering van het programma ging op 1 juli 2016 van start. Het luik “ADHD” van dit programma werd begin april goedgekeurd en de implementering ervan ging op 15 mei 2016 van start.

De template voor het zorgaanbod dubbeldiagnose van Bru-Stars werd op 28 november 2016 ingediend en op 8 december 2016 goedgekeurd door de bevoegde politieke autoriteiten. De implementering van de template kon vanaf januari 2017 van start gaan.

Het programma Vroegdetectie en -Interventie werd eind mei 2018 ingediend en in juli 2018 goedgekeurd door de autoriteiten.

Het programma “Outreach geestelijke gezondheid” tot slot, werd eind maart 2019 ingediend en in juni 2019 goedgekeurd door de autoriteiten.